PRIVACY POLICY

1. Wie zijn wij

Wij”, “ons” of “onze” betekent Meta4ce, met maatschappelijke zetel te Veldkant 31, 2500 Kontich en met ondernemingsnummer 0783.296.477. Wij treden op als verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die wij verzamelen door uw gebruik van onze website.

Deze privacy policy is er enkel op gericht om u informatie te verschaffen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze website. Voor onze privacy praktijken met betrekking tot onze dienstverlening verwijzen wij naar de overeenkomst die u met ons gesloten heeft of de contactpersoon zoals hieronder aangeduid.

Uw privacy is belangrijk voor ons. Vandaar hebben wij deze privacy policy ontwikkeld om u meer informatie te verschaffen betreffende de verzameling, mededeling, overdracht en gebruik (“verwerking”) van de persoonsgegevens die u met ons deelt, alsook om u meer informatie te verschaffen betreffende uw rechten. Wij verzoeken u dan ook om deze privacy policy door te nemen.

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze Privacy Policy of de verwerking van uw persoonsgegevens of u wenst een verzoek in te dienen in overeenstemming met artikel 4, gelieve dan contact op te nemen met ons via één van volgende manieren:

 1. Via email: to dpo@meta4ce.be, ter attentie van onze Privacy Officer;
 2. Per post: naar Veldkant 31 te 2500 Kontich ter attentie van onze Privacy Officer.

2. Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en verzamelen

Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificators (zoals naam, identificatienummer, locatiedata, etc.) die kunnen gebruikt worden om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.

De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden verzameld voor de volgende doeleinden:

 1. Indien u gebruik maakt van het contactformulier op onze website, dan gebruiken wij uw persoonsgegevens om te kunnen antwoorden op uw verzoek, via e-mail, dan wel via telefoon. Uw e-mailadres zal ook worden opgenomen in onze database voor het versturen van onze nieuwsbrief en het verstrekken van informatie betreffende evenementen, seminaries e.d.m.
 2. Wij verwerken uw gegevens voor het beheer van ons klantenbestand.
 3. Wij verwerken uw gegevens ten behoeve van werving en het verwerken van sollicitaties.
 4. Wij verwerken uw persoonsgegevens met als doel het supporteren van de website en om uw gebruikservaring te verbeteren. Dit doel strekt zich uit tot het monitoren van de veiligheid, beschikbaarheid, (performance), vermogen, en gezondheid van onze website.
 5. Wij verwerken uw persoonsgegevens om de toegekende rechten op basis van de toepasselijke wetgeving af te dwingen of na te leven (zoals het instellen van oet het verdedigen tegen juridische aanspraken) indien nodig. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om onze verplichtingen op basis van de toepasselijke wetgeving na te komen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om onze verplichtingen op basis van de toepasselijke wetgeving na te komen.

Wij verzamelen de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 1. Contactgegevens: Indien u gebruikt maakt van het contactformulier, dan wordt u gevraagd volgende informatie te verstrekken: naam, e-mailadres, telefoonnummer, en persoonsgegevens die u zelf ingeeft in het vrije vak (gelieve geen gevoelige informatie, zoals gezondheidsinformatie, informatie betreffende strafrechtelijke veroordelingen, of bankrekeningnummers in te geven). Dit is informatie die rechtstreeks door u verstrekt wordt.
 2. Gebruiksinformatie: Wij verwerken persoonsgegevens betreffende uw gebruik van onze website: IP-adres, toestel ID en type, verwijzingsbron, taalinstellingen, browser type, operating system, geografische locatie, duur van het bezoek, bezochte pagina, of informatie betreffende de timing, frequentie en patroon van uw bezoek. Deze informatie kan geaggregeerd worden en kan ons helpen om nuttige informatie te verzamelen betreffende het gebruik van de website. In het geval dat dergelijke gebruiksinformatie geanonimiseerd is (en dus niet herleidbaar is tot u als natuurlijk persoon), dan valt dergelijke informatie niet onder deze Privacy Policy. Deze informatie wordt automatisch verzameld door uw gebruik van de website.

De rechtsgrond voor het gebruik van uw persoonsgegevens is toestemming, u heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Dit zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking die gebeurde voor de intrekking van uw toestemming.

Uw persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt volgens de doeleinden zoals uiteengezet in dit artikel.

3. Bijhouden van uw persoonsgegevens en verwijdering

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld.

 1. Indien u gebruik maakt van het contactformulier op onze website, worden uw persoonsgegevens bewaard tot 3 jaar na het laatste contact;
 2. Gegevens voor het beheer van ons klantenbestand worden bewaard tot 7 jaar na het einde van de overeenkomst of 3 jaar indien geen overeenkomst tot stand is gekomen;
 3. Gegevens ten behoeve van werving en verwerking van sollicitaties worden 3 jaar bewaard;
 4. Persoonsgegevens die worden verwerkt met als doel de website te ondersteunen en uw gebruikerservaring op de website te verbeteren, worden bewaard conform de bewaartermijnen die u kunt vinden in ons Cookiebeleid;

Indien u uw toestemming intrekt of indien u zich verzet zich tegen de verwerking van persoonsgegevens, en dergelijk verzet wordt weerhouden, dan zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Wij zullen evenwel die persoonsgegevens noodzakelijk om uw voorkeur naar de toekomst toe te respecteren, bijhouden.

Wij zijn evenwel gerechtigd om uw persoonsgegevens bij te houden indien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een juridische aanspraak in te stellen of ons te verdedigen tegen dergelijke aanspraak of voor bewijsredenen.

4. Uw rechten als individu

Dit artikel bevat een overzicht van uw belangrijkste rechten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving bescherming persoonsgegevens. We hebben getracht ze op een duidelijke en leesbare manier voor u samen te vatten.

Indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, stuurt u ons een schriftelijk verzoek in overeenstemming met artikel 1 van deze Privacy Policy. We trachten zonder onredelijke vertraging, maar in elk geval binnen een termijn van één maand na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek te reageren. Indien wij in de onmogelijkheid verkeren om binnen voornoemde termijn van één maand te reageren en de termijn wensen te verlengen, of in geval wij geen gevolg zullen geven aan uw verzoek, zullen wij u daarvan in kennis stellen.

Recht op inzage

In het geval dat wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens, alsook tot bepaalde aanvullende informatie zoals omschreven in deze Privacy Policy.

U heeft het recht van ons een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, op voorwaarde dat dit geen nadelige invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen. Het eerste exemplaar wordt u kosteloos bezorgd, maar wij behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen wanneer u om meerdere kopies verzoekt.

Recht op verbetering

Als de persoonsgegevens die wij over u bijhouden onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om ons te verzoeken deze informatie te corrigeren, of om ons te verzoeken – rekening houdend met de doeleinden van de verwerking – te voltooien.

Recht op gegevenswissing / vergetelheid

Wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is, heeft u het recht om – zonder onredelijke vertraging – wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 1. De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 2. U trekt uw toestemming waarop de verwerking berust in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 3. De verwerking is voor direct marketing doeleinden;
 4. Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 5. Wissing van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om in overeenstemming te zijn met EU-recht of Belgisch recht.

Er zijn bepaalde uitsluitingen op het recht op gegevenswissing. Deze uitsluitingen omvatten waar verwerking nodig is,

 1. voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 2. Voor het nakomen van een wettelijke verplichting; of,
 3. voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op beperking van de verwerking;

U heeft het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen (hetgeen betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), indien één van de volgende elementen van toepassing is:

 1. U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 2. De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 3. Wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of,
 4. U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van ons zwaarder wegen dan die van u.

Naast ons recht om uw persoonsgegevens op te slaan, kunnen we deze nog steeds verwerken, maar alleen:

 1. Met uw toestemming;
 2. Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering;
 3. Ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of,
 4. Om redenen van openbaar belang.

Vooraleer we de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens opheffen, wordt u geïnformeerd.

Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens / dataportabiliteit

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming, en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Dit recht is echter niet van toepassing, in zoverre dit afbreuk zou doe naan de rechten en vrijheden van anderen.

U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks door ons naar een ander bedrijf te laten doorzenden.

Recht van bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om – vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen – bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, maar alleen in de mate dat de wettelijke basis voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor:

 1. De uitvoering van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is verleend;
 2. De behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde.

Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij aantoonbare gerechtvaardigde belangen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van u.

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, ongeacht of het een aanvankelijke dan wel een verdere verwerking betreft, heeft u het recht te allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen deze verwerking, ook in het geval van profilering voor zover deze betrekking heeft op de direct marketing. Indien u zo’n bezwaar maakt, zullen wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde.

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Indien u van mening bent dat de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, van de plaats waar u werkt of van de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. In België kan je een klacht indienen bij de Privacy Commissie, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (contact@apd-gba.be).

5. Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

Indien u een klant ben van ons kan het zijn dat we uw persoonsgegevens doorgeven aan leveranciers waarmee we gecontracteerd hebben om u diensten aan te bieden. Indien een leverancier bent van ons kan het zijn dat we uw persoonsgegevens doorgeven aan onze klanten om u te contacteren.

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan eventuele rechtsopvolgers en verbonden vennootschappen in de zin van artikel 1:20 en 1:21 van het Wetboek van Vennootschappen, voor dezelfde doeleinden als vermeld in deze Privacyverklaring. Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken we samen met derde partijen van onderaannemers. Uw gegevens worden alleen voor dezelfde doeleinden doorgegeven als bij Meta4ce zelf. Wij zorgen ervoor dat zij, net als wij, uw gegevens veilig en respectvol beheren. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven in het geval dat openbaarmaking vereist of noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We kunnen ook persoonsgegevens vrijgeven om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

We maken gebruik van plug-ins voor sociale media om u naar onze sociale mediakanalen te leiden en u in staat te stellen te interageren met onze inhoud. Deze sociale mediakanalen zijn ( LinkedIn, Youtube). In het geval dat u op een dergelijke link klikt, kan een dergelijke sociale media-serviceprovider persoonlijke gegevens over u verzamelen en deze informatie koppelen aan uw bestaande profiel op dergelijke sociale media.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door een dergelijke aanbieder van sociale mediadiensten. In dat geval treedt de aanbieder van de sociale mediadienst op als verwerkingsverantwoordelijke. Uitsluitend ter informatie hebben we de relevante links opgenomen (deze kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd door de relevante serviceprovider):

 1. LinkedIn:http://linkedin.com/legal/privacy-policy ;
 2. Youtube: https://www.youtube.com/intl/en_be/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/

6. Internationale overdrachten

Wij streven ernaar de doorgifte en verwerking van persoonsgegevens te beperken tot landen binnen de Europese Economische Ruimte of tot landen die een passend beschermingsniveau garanderen, gelijkwaardig aan het niveau gewaarborgd door de AVG en dit privacybeleid. Bij verwerking buiten de grenzen van de Europese Economische Ruimte zullen wij u op schriftelijk verzoek nader toelichten.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor verdere informatie verwijzen wij u door naar onze Cookie Policy.

Aanpassingen aan de privacy policy

Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigingen aanbrengen aan deze Privacy Policy. Om deze reden wordt het ten zeerste aanbevolen om regelmatig de website en de relevante pagina waarop het privacybeleid wordt weergegeven te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. De datum van de meest recente versie wordt altijd bijgewerkt en vindt u onderaan het Privacybeleid.

Versie: Versie 1.0

Laatste update:: 25/11/2022